Liefdesgevoel

Beste bezoeker van Woordliefde,

In deze rubriek verschijnen teksten als uitingen van “liefdesgevoel”. Dagelijks verneem ik ontwikkelingen in de wereld en enkele indrukken worden bewerkt om tot een bijdrage uit te groeien. De gevoelens over liefde gaan over het brede scala van wat er gebeurt, mij bereikt en ik kan verwerken. Het overnemen van een of meer teksten kan enkel met vermelding van de bron “woordliefde.nl”.

Veel goed gevoel bij het lezen van de teksten.

Jan van Wijk

De teksten in deze rubriek gaan over:

-maakbaar
-geluksgevoel
-trouw
-vriendschap
-verleiden

~~~

MAAKBAAR

Er wordt gezegd dat het leven maakbaar is en iedereen succes kan hebben. Geld, geluk, gezondheid, seks en welslagen in werk lachen je toe … Succesverhalen zijn er volop en daarbij overheerst de behoefte aan het heersen over het leven. Heel hard je best doen, uitstekende resultaten behalen, daar gaat het om … Succes heeft ook een keerzijde en toont de buitenkant van het leven. Het leven is hard en nog harder dan succes voor mogelijk houdt.

Mijn ondervinding is dat ik toppen en dalen meemaak, want het leven loopt niet steeds op rolletjes. Dat is niet zo erg, als ik er open over ben. Tegenslagen heb ik meermaals en deze delen met vrienden helpt me over de hobbels te komen. Dit gebeurt zonder me te schamen en het geeft kracht.

In een leven kan veel meezitten, maar ook heel wat misgaan. Tegenslag is er onder meer bij het verlies van een dierbare, het krijgen van een ongeluk, het oplopen van een ziekte, het verliezen van werk en het stranden van een relatie. Gelukkig kent het leven ook meevallers. Na een mislukking, een tegenslag of het tekortschieten is het opkrabbelen. Door op te staan, is het verder gaan.

De realiteit laat zien dat succes afhankelijk is van geluk hebben. Dit begint al bij de plaats waar je wieg staat en vervolgens de context waarin je opgroeit. Heeft iemand bijvoorbeeld muzikale aanleg en ontvangt daarbij steun van de ouders, dan kunnen er lessen worden gevolgd en zijn er ontelbare oefeningen. Ooit kan deze getalenteerde jongeling uitgroeien tot een musicus in een gerenommeerd gezelschap. Dit vereist een mentaliteit van veel inzet en de benodigde competenties, gezond blijven, steun ervaren en de liefde voor muziek behouden. Dit kan realiteit worden, maar velen haken voortijdig af en dat om allerlei redenen.

De maakbaarheid van het leven is onzin. De werkelijkheid is dat niet alles goed gaat. Dan mag er wat meer worden gerelativeerd. Hierbij is er een onderbuikgevoel dat meer dan eens klopt. Het niet goed luisteren naar je lichaam en het innerlijk niet op waarde schatten, stuurt aan op tegenslag.

Het leven kent meermaals onverwachte tegenslagen, maar gelukkig ook meevallers. Het is dus niet een heel leven met kommer en kwel. Blij zijn met wat je hebt bereikt, is een waardevol gevoel en dit zeker als het niet steeds van een leien dakje is gegaan. Het relativeren brengt het inzien dat je gedeeltelijk niet deugt. Met dit voor ogen is het dankbaar zijn dat het leven toch ook veel goeds geeft.

Geplaatst: 15 juni 2024

~~~

GELUKSGEVOEL

In het leven heeft het geluksgevoel een rol van grote betekenis. Dit gevoel blijkt heel gevoelig te zijn en dit manifesteert zich als iemand geen genoegen neemt met een alledaagse situatie. Het streven naar geluksgevoel is dan ook een hoog gelegen ambitieniveau in het geval het gewone in het leven als inferieur en oersaai wordt ervaren.

In een liefdesrelatie liggen meer dan eens verwachtingen op een behoorlijk hoog niveau en helaas wordt deze blik in de toekomst zelden werkelijkheid. Dit komt voor bij mensen die denken dat alles te koop is en verder bij jongeren, die een beschermende, verwende opvoeding hebben gekend en met weinig tegenslag zijn geconfronteerd. Ouders van deze jongeren hebben hun kind zo in de watten gelegd, dat in het groeiproces weinig of geen vorming van weerbaarheid is te zien. Het gevolg hiervan is, dat bij een jong mens weinig eelt op de ziel ligt en dat bij wat tegenwind geen inspanningen kunnen worden geleverd. Het geluksgevoel ligt voor zo’n kind veraf, want weerbaar zijn en de eigen verantwoordelijkheid nemen, vergroten de ruimte om geluksgevoel binnen bereik te krijgen.

Mensen die klagen dat het niet zo best gaat, worden al snel verwezen naar een arts of therapeut voor mentale, professionele hulp. Vergeten wordt, dat het ervaren dat een en ander niet gaat zoals gewenst, geen schande is en zeker ook niet als hopeloos hoeft te worden gezien. Het klagen laat de kwetsbare kant van iemand zien en dit is zo gewoon geworden in de huidige maatschappij. Dit staat veraf van de instelling van jezelf herpakken, maar dit is niet zo gewoon o de dag van vandaag. Het geluksgevoel is ook niet nabij als heil wordt gezocht in alcoholische dranken en/of verdovende middelen.

Het geluksgevoel hangt nauw samen met de mentale gezondheid. De vragen komen dan: “Hoe verhoudt iemand zich tot zichzelf en anderen?”, “Hoe gaat iemand om met wat dagelijks gebeurt?” en “Kan iemand dat wat speelt zelf oplossen?” Hieruit blijkt dat het geluksgevoel betrekking heeft op het zelfbeeld, omgeving en weerbaarheid.

Somberen over een relatie gaat het goede gevoel niet helpen. Een verre van optimistisch beeld over zichzelf ook al niet. Angst, eenzaamheid en klaaggezang dragen zeker niet bij tot een geluksgevoel. Verder is het denken in zwart-wit en goed-slecht een drempel opwerpen en daardoor komt het geluksgevoel niet naderbij.

Uitdagingen in het leven aangaan, vragen energie, geloof in de toekomst en met hoop houden is er perspectief. Verder zijn er psychische middelen om mentale obstakels op te ruimen.

Met het meer centraal stellen in het leven van het vertrouwen op eigen, mentale kracht geeft mogelijkheden het geluksgevoel te benaderen. Dit met de wetenschap dat in het leven niet steeds de zon schijnt. Begin eens wat meer tevreden te zijn met het huidige leven en het geluksgevoel gaat je vastgrijpen.

Geplaatst: 15 mei 2024

~~~

TROUW

In ethische zin wil trouw zeggen zich houden aan een wederzijdse relatie met een morele verplichting. Het is de basis van moraal en verwijst naar een verbondenheid via huwelijk, vriendschap of afstamming. Het woord ethisch houdt verband met geldende normen over wat goed en verkeerd wordt gezien.

Trouw is een essentiële deugd. Dit wil zeggen een positieve eigenschap of een ethisch goede wijze van handelen.

Trouw heeft te maken met loyaliteit en verbondenheid. Bij loyaliteit is sprake van een afhankelijkheidsrelatie of gezagsverhouding, zoals bij het loyaal zijn aan het bedrijf waar iemand werkzaam is.

Het woord trouw is afkomstig van het Latijnse “Fides”. Zo kan iemand ook fideel zijn. Trouw moet dan ook uit gedrag blijken.

Als iemand trouw aan een ander wil zijn en blijven, wordt een belofte nagekomen. Zo kan aan iemand of organisatie trouw worden gezworen. Dit kan zich uiten in een ander helpen, steunen en/of volgen. Het is dan de ander niet laten vallen. Dit komt bij vriendschap voor. Trouw is dan wederzijds tussen twee personen en groeit door gevoel. Trouw zet de aangegane verbintenis door zelfs als de context verandert. Dit komt ook voor bij een huwelijk. Trouw zijn in een huwelijk betekent alleen intiem zijn met elkaar en niet met een derde. Dit houdt ook in dat beiden enkel seks met elkaar hebben. Hier de trouw breken betekent gaan scheiden.

Iemand kan trouw zijn aan beginselen, door steeds producten van eenzelfde merk te kopen, omdat het bedrijf correct met het milieu omgaat. Trouw kan ook iemand zijn aan een instelling, club of godsdienst.

Het woord trouw komt in verscheidene contexten voor. Voorbeelden zijn: Goede trouw wordt verondersteld en te goeder of te kwader trouw zijn.

Geplaatst: 18 april 2024

~~~

VRIENDSCHAP

Bij een goede relatie met een of meer anderen, waarbij mensen zichzelf kunnen zijn, is sprake van vriendschap. Dit kan als vrienden zich goed tot elkaar verhouden. Vriendschap is een vorm van liefde, die wederzijds is, maar in de relatie is er sprake van noch romantiek en noch seks. Wel is de vriendschap intiem en getuigt van vriendelijke genegenheid, waarbij warmte naar elkaar wordt uitgestraald. Vriendschap ontstaat als iemand nodig is en zich goed bij de ander voelt. Dit is dan wel wederzijds. Daarbij komt dat de band vrijwillig totstandkomt en van gelijkwaardige aard is.

Vrienden verstaan elkaar en er zijn regelmatig ontmoetingen, maar beslist niet elke dag. Samen gaan zij wat aangenaams doen; zij weten dus hoe met elkaar om te gaan. Samen iets doen is van velerlei aard, zoals een gesprek houden, uitgaan of een reis maken. Vrienden helpen elkaar daar waar mogelijk.

Voor vriendschap is het nodig elkaar heel goed te vertrouwen. Het wederzijds vertrouwen is onvoorwaardelijk voor vriendschap. Dit geldt ook voor wederzijds respect. Het vertrouwen en respect groeien in de tijd en dan blijkt of de mensen wel goede vrienden voor elkaar zijn. Verder hoort er een transparante houding bij. Het opbouwen van de vriendschap gebeurt door te geven en te nemen. Ook zijn vrienden naar elkaar vergevingsgezind. De band die elkaar verbindt ontwikkelt zich in de loop van de tijd en daardoor groeit de onderlinge verstandhouding.

Bij vriendschap overladen de mensen elkaar niet met dure cadeaus, want het zijn de kleine geschenken die mede de vriendschap onderhouden. Dit zijn dan blijken van waardering.

Vriendschap draagt bij aan de mentale gezondheid. Hierdoor voelt iemand zich beter of sterker. Vrienden zorgen door hun wederkerige aandacht voor ontspanning. Zij luisteren naar elkaar en hebben interesse in elkaar.

De vriendschap wordt hechter als de vrienden zich kwetsbaar naar elkaar opstellen. Zij uiten diepere gevoelens, waar anderen van verstoken blijven. Zo kunnen vrienden elkaar steunen en troosten in minder makkelijke tijden van het leven. Hieruit volgt, dat vrienden er zijn in voor- en tegenspoed. De vrienden hebben steeds het beste met elkaar voor. De ondervinding is dan dat de vrienden goud voor elkaar zijn.

Vriendschap begint in de kinderjaren en eindigt eens en dan wel zonder verwijten, maar met het tonen van dankbaarheid. Het eindigen van vriendschap kan onder meer zijn andere interesses krijgen, zich in een andere richting ontwikkelen of andere vrienden maken.

Van een oude vriendschap is sprake als deze bestaat in een vorig deel van het leven, zoals een schoolvriend of sportvriend van de jeugdvereniging.

Iemand kan veel kennissen hebben, enkele vrienden en één beste vriend. Iemand is de beste vriend als er het meest mee kan worden gedeeld.

Vriendschap is vrijer dan een liefdesrelatie, maar zeker niet vrijblijvend. De vriendschap kan naar liefde overgaan, als de vrienden zich fysiek tot elkaar voelen aangetrokken en beiden zien samen een toekomst. De vriendschapsband gaat dan over in een liefdesrelatie, waarbij wel sprake is van romantiek en seks.

Geplaatst: 14 maart 2024

~~~

VERLEIDEN

Aan een ander duidelijk maken dat je in die persoon bent geïnteresseerd. Het is dan wel hopen, dat die ander ook belangstelling heeft. Dit gebeurt met respect voor elkaar en daar begint verleiden mee.

Een ander verleiden kan door te ander te laten merken dat die de moeite waard wordt gevonden. Dit kan heel subtiel plaatsvinden en wordt flirten genoemd. Het gaat erom bij de ander emoties op te wekken, want door gevoelens te laten blijken, kan contact tot stand komen. Het is wachten wat de ander doet. De reactie kan worden uitgelokt door een beetje plagen. Door te flirten is het nagaan of de ander blijk geeft open te staan voor aantrekkelijkheid. Het is de ander ontwapenend aankijken, want ogen spreken meer dan woorden kunnen zeggen. Het is pogingen doen om iemand tot wat over te halen.

Bij verleiden kunnen lichaamstaal en lijf een rol spelen als een seksueel samenzijn het doel is. Er zijn dan vele mogelijkheden, zoals kleding met diep decolleté, korte rok, strakke broek, hoge hakken, lippen tuiten, steelse blikken, blinkende ogen, korte aanraking en ook het maken van een complimentje. Ook kan een man verleiden door onder meer een goed verzorgd lichaam, passende kleding, innemende blik, vriendelijkheid en uitnodigende houding. Innerlijke kenmerken kunnen bij verleiden van betekenis zijn, zoals intelligentie te laten blijken door woordkeuze en gespreksonderwerp. Het gevolg is hopen dat personen zich tot elkaar voelen aangetrokken.

Van belang bij verleiden is te weten komen wat de ander aantrekkelijk vindt en hoe deze persoon denkt. Dit vraagt geduld evenals verlangen. Als iemand bezwijkt voor de verleiding, is deze persoon in verleiding gebracht en heeft deze niet kunnen weerstaan.

Versieren gaat verder dan flirten. Hieruit kan een vervolg komen als een afspraak en mogelijk een relatie met oprechte liefde. Zwoele blikken werpen naar de ander kan als zo graag willen overkomen. Hierbij is het niet meteen beschikbaar te zijn voor de ander, want de indruk van onderdanigheid komt dan op.

Verleiden gaat vaak gepaard met een glimlach naar de ander. Ook er verzorgd uitzien en een geurtje dragen bij tot het verleiden. Met geur gebeurt veel tussen mensen en dat is ook sterk het geval in de natuur.

Bij verleiden gaat het om aantrekkingskracht, bekoring, verlokking en uitnodiging. Iemand die zich goed voelt en gelukkig is, kan een ander aantrekken die dat ook is, om zo elkaar beter te verstaan. Daarbij is het zichzelf onafhankelijk opstellen, want afhankelijkheid en verleiden zijn tegenpolen.

Geplaatst: 23 februari 2024

~~~